Algemene voorwaarden Shiatsu praktijk Haru

Inhoud:

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Algemeen
 • Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 4. Afspraken bij behandelingen
 • Artikel 5. Betalingen en tarieven
 • Artikel 6. Annuleren
 • Artikel 7. Cadeaubon
 • Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy
 • Artikel 9. Aansprakelijkheid
 • Artikel 10. Klachtregeling
 • Artikel 11. Huisregels

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De praktijk: Shiatsu-Praktijk Haru
 • De therapeut: Mevrouw A. Lamme, zelfstandig gevestigd Shiatsu therapeut en Chinees Herbalist
 • Dienstverlening: Alle behandelingen toegepast door A. Lamme
 • De Cliënt: De wederpartij van A. Lamme
 • Praktijkadres: Eeuwelseloop 11, 5384 WR, Heesch
 • SVN: De Shiatsu Vereniging Nederland is de beroepsorganisate voor beoefenaars van Shiatsu.
 • RBCZ: Kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg
 • Behandeling: het, na toestemming van de cliënt, door de therapeut doen van behandeling, alsmede het verlenen van andere diensten, met inbegrip van het geven van adviezen ten behoeve van de cliënt, waarbij de behandeling kan bestaan uit één specifieke behandelvorm Shiatsu of uit een combinatie van diverse technieken.
 
 
Artikel 2: Algemeen

1. Shiatsu behandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

2. De inhoud van de website van Shiatsu praktijk Haru is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van de Shiatsu praktijk. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Shiatsu praktijk Haru aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op haar website.

3. Afspraken voor behandeling in de praktijk of op locatie dienen op voorhand gemaakt te worden hetzij telefonisch, persoonlijk of per email en zijn onder vermelding van minimaal uw mailadres. Bij het maken van een afspraak wordt ingestemd met de algemene voorwaarden zoals vermeld in deze voorwaarden en op de website www.shiatsu-heesch.nl

4. Praktijk Haru staat voor klanttevredenheid en kwaliteit. Laat het weten wanneer u wensen heeft of als u niet tevreden bent, alleen dan kan er gezocht worden naar een oplossing.

5. De therapeut staat ingeschreven bij de RBCZ, Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen, en bij de Shiatsu Vereniging Nederland (registratienummer 2022025).

 
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever (cliënt) een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer (Shiatsu praktijk Haru) tot een enkele dan wel volledige behandeling.

2. Shiatsu-praktijk Haru is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Shiatsu-praktijk Haru verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 
Artikel 4. Afspraken bij behandelingen

1. Bij de eerste behandeling wordt bijna altijd een uitgebreide anamnese gedaan. Anamnese is een vraaggesprek tussen de cliënt en de therapeut. Dit is belangrijk om erachter te komen wat de cliënt precies onder de leden heeft. Daarvoor moet de therapeut eerst wat weten over de voorgeschiedenis van de cliënt. Er worden, onder andere, vragen gesteld over de ziektesymptomen, wanneer de klachten zijn ontstaan en over het dagelijkse leven van de cliënt. Ook wordt nagegaan of er bepaalde handelingen of omstandigheden de klachten verbeteren of verergeren. Verder vindt er eventueel tong- en polsdiagnose plaats. Het is voor uw welzijn van belang om eerlijke informatie te verstrekken zodat een behandeling verantwoord kan plaatsvinden. Bij eventuele contra-indicatie zal geen behandeling plaatsvinden en in overleg nadere afspraken met u gemaakt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid!

2. Het is van belang om bij uw eerste afspraak een identiteitsbewijs en verzekeringspasje bij u te hebben en eventueel uw gebruikte medicatiedoosjes.

3. Speciaal voor dames: vertel het uw therapeut altijd als u (vermoedt) zwanger te zijn, een borst operatie hebt gehad en/of er lymfe zijn verwijderd! Dit heeft namelijk gevolgen voor de behandeling die u kunt ondergaan. U kunt zeer zeker behandeld worden maar een aantal acupunctuurpunten en bepaalde technieken mogen dan niet gebruikt worden.

4. Voor iedere volgende behandeling vindt een kort gesprek plaats waarin gevraagd wordt naar de effecten van de voorgaande behandeling(en) en uw algehele gezondheid op dat moment.

5. Tijdens uw behandeling neemt Shiatsu praktijk Haru geen telefoon aan. Het is aan te bevelen om ook uw mobiele telefoon uit te zetten.

6. Shiatsu praktijk Haru maakt gebruik van diverse behandelmethoden. Er worden onder geen enkele voorwaarde erotische massages gegevens. Seksueel getinte uitlatingen worden eveneens niet op prijs gesteld en betekenen direct einde behandeling.

7. Voorafgaand aan een behandeling legt de therapeut de werkwijze en het behandelplan uit, en geeft zij aan welke handelingen verricht zullen worden. Heeft u bezwaar tegen deze handelingen, maak hier dan direct melding van.

 
Artikel 5. Betalingen en tarieven

1. Bij voorkeur betalen via overschrijving per bank. Gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen.

2. De dag na de behandeling ontvangt u de factuur via email. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

3. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de afgesproken betalingstermijn van 14 dagen, behoudt Shiatsu praktijk Haru zich het recht voor de (verdere) behandeling te staken dan wel op te schorten. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Shiatsu praktijk Haru gerechtigd om de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan het moment van betaling. Shiatsu praktijk Haru is aangemeld bij een incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

4. Shiatsu praktijk Haru vermeldt alle tarieven van behandelingen voor cliënten op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
Bij behandeling op locatie bij een cliënt thuis of in een zorginstelling buiten gemeente Bernheze wordt een reiskostenvergoeding berekend van € 0,30 per gereden kilometer inclusief BTW (google routeplanner). Bij een reistijd enkele reis langer dan 45 minuten wordt een tarief van € 25,00 exclusief BTW per uur doorberekend voor alle minuten die meer zijn dan hiervoor gestelde tijd van 45 minuten.

 
Artikel 6. Annuleren

Indien een door u gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd of verzet te worden. Is dit niet het geval dan is Shiatsu praktijk Haru gerechtigd het behandeltarief toch bij u in rekening te brengen.

 
Artikel 7. Cadeaubon

1. De koopprijs van een cadeaubon stemt overeen met de bonwaarde zoals vermeld op de betreffende cadeaubon.

2. De geldigheidsduur van de cadeaubon wordt vermeld op de cadeaubon, deze kan niet verlengd worden, en zal dientengevolge zijn geldigheid verliezen.

3. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld, of een andere behandeling dan aangegeven op de cadeaubon.

4. De cadeaubon is alleen te gebruiken bij Shiatsu praktijk Haru.

 
Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy

1. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren registreert Shiatsu praktijk Haru uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met deze gegevens om.

2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen.

3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor een verdere of complementaire behandeling buiten de praktijk van belang is dat uw gegevens doorgegeven worden, zullen deze pas worden verstrekt (aan de therapeut, behandelaar of arts) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

4. Gegevens van cliënten worden nooit zomaar aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

5. Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen Shiatsu praktijk Haru deze gegevens in kan zien en voor de wettelijk geldende bewaartermijn opgeslagen.

6. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen na schriftelijk verzoek daartoe.

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Shiatsu praktijk Haru is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat u onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

2. Shiatsu praktijk Haru is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van uw persoonlijke eigendommen die u heeft meegenomen tijdens de behandeling.

 
Artikel 10. Klachtregeling

Heeft u klachten waar we samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging de SVN.
De procedure is als volgt: als u als cliënt een klacht heeft over mij, dan kan dit klachtenformulier ingevuld worden en in een gesloten envelop toegestuurd worden aan het secretariaat van Shiatsu Vereniging Nederland. Het secretariaat zal deze vervolgens ongeopend doorsturen naar de Contactpersoon van Shiatsu Vereniging Nederland. Zij zal bij klager nagaan of deze zijn klacht al besproken heeft met de therapeut en de klager op de hoogte brengen van de mogelijkheid om de klachtenfunctionaris van de SCAG in te schakelen.

 
Artikel 11: Huisregels

1. Binnen de praktijk (wachtkamer, toiletruimte en behandelruimte) mag niet worden gerookt.

2. Om er voor te zorgen dat uw behandelproces zo min mogelijk wordt verstoord nemen collega’s binnen een overkoepelend samenwerkingsverband voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

3. De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

4. De therapeut verwijst zo nodig naar de huisarts of naar collega therapeut.

5. Shiatsu is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging ervan.

6. In geval van overmacht houdt Shiatsu praktijk Haru zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken behandeling te annuleren en op te schorten naar een ander tijdstip.

7. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

8. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

9. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

10. De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informatie, die niet gewenst is, achterwege te laten.

11. In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Dit delen: